ปรัชญาโรงเรียน

" การศึกษาเพื่อชีวิต "

ยินดีต้อนรับสู่....โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ( โรงเรียนดีใกล้บ้าน)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  โทรศัพท์   073-489029

นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

:
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคคลากร
กรรมการศึกษา
คำขวัญโรงเรียน
เว็บบอร์ด
:: นักเรียน ::
สถิตินักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

เว็บไซด์ต่าง ๆ

:: กระทรวง ::
กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
เลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart


 

ปรัชญาของโรงเรียน    " การศึกษาเพื่อชีวิต "  โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ยึดมั่นในปรัชญา มุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน  

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิต

 

   .......โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนคนไหนสนใจเรียนที่โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียน หรือ โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 073489029 ..

   

   วันที่ 28 สิงหาคม 2556 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรีนได้มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมี นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธีกิจกรรมค่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก

   วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมี นายมะสุกรี สาและ ประธานคณะกรรมสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีในการอบรมครั้งนี้ และมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (นันทวดี/ภาพ/ข่าว)

                           

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป.ปน.3 ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมอย่างเป็นทางการ โดยมี นายปริญญา เสนาวรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม และมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมตลอดจนคณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรและโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียนมาร่วมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับ   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ของ นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ในครั้งนี้ด้วย........

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความรักความสามัคคี เสียสละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักเรียน

   เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2555   โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินรอบที่  3 "  โดยมี ศน.พนิดา มาแก้วสอง  และ  ศน.วรสิริ ศิริวิพัฒน์ มาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำความรู้ที่ได้จากการอรมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นอย่างด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒(NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๔โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมคือนายกฤษดา ปรีชาหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” นายฆงพิทักษ์ เข็มทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ และ นายมะดิง ลอมา   ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ การสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รู้รักสามัคคีในหมู่คณะมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจมีทักษะต่าง ๆ ฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการอยู่ค่าย การร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ นันทวดี/ภาพ/ข่าว

 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล

                

  เมื่อวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 คณะครูและนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ในจังหวัดภาคกลางและเขตปริมณฑล ซึ่งได้เข้าไปเยี่ยมชม รถโบราณ ท้องฟ้าจำลอง และ อพวช.และอื่นๆ อีกมากมาย จากการที่นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

นิเทศ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

 

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 คณะกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน,โรงเรียนดีใกล้บ้าน

 นำโดยท่านอดินันท์ ปากบารา รอง.ผอ.ศอบต.และคณะ ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อ.ทุ่งยางแดง

 เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน,โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2 มีคณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ปัตตานีเขต3 ร่วมนิเทศด้วย

 

 

   
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม  ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี    94140  โทรศัพท์   073-489029

พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูลโดย    นางนันทวดี ช่างเหล็ก    ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม